PAGTATASA SA ANTAS NG KABUHAYAN NG MAY NEGOSYO





PERSONAL NA IMPORMASYON






DETALYE NG ASAWA





TRABAHO






TIRAHAN





DETALYE UKOL SA (MGA) ANAK



(Mga) Anak



Pangalan Kapanganakan Edad Edukasyon Trabaho Buwanang Kita


DETALYE NG NEGOSYO










DETALYE NG IBANG PINAGKAKAKITAAN







Ilagay ang numerong pinakita: